National anthem of Singapore

Social Share


 Singapore National Anthem Official Malay lyrics

Mari kita rakyat Singapura

Sama-sama menuju bahagia

Cita-cita kita yang mulia

Berjaya Singapura


Marilah kita bersatu

Dengan semangat yang baru

Semua kita berseru

Majulah Singapura

Majulah Singapura


Singapore National Anthem Mandarin Chinese lyrics

来吧,新加坡人民,

让我们共同向幸福迈进;

我们崇高的理想,

要使新加坡成功。


来吧,让我们以新的精神,

团结在一起;

我们齐声欢呼:

前进吧,新加坡!

前进吧,新加坡!


Singapore National Anthem Chinese Pinyin lyrics

Lái ba, xīnjiāpō rénmín,

Ràng wǒmen gòngtóng xiàng xìngfú màijìn;

Wǒmen chónggāo de lǐxiǎng,

Yào shǐ xīnjiāpō chénggōng.


Lái ba, ràng wǒmen yǐ xīn de jīngshén,

Tuánjié zài yīqǐ;

Wǒmen qí shēng huānhū:

Qiánjìn ba, xīnjiāpō!

Qiánjìn ba, xīnjiāpō!


Singapore National Anthem Tamil  lyrics

சிங்கப்பூர் மக்கள் நாம்

செல்வோம் மகிழ்வை நோக்கியே

சிங்கப்பூரின் வெற்றிதான்

சிறந்த நம் நாட்டமே


ஒன்றிணைவோம் அனைவரும்

ஓங்கிடும் புத்துணர்வுடன்

முழங்குவோம் ஒன்றித்தே

முன்னேறட்டும் சிங்கப்பூர்

முன்னேறட்டும் சிங்கப்பூர்


Singapore National Anthem Tamil transliteration

Ciṅkappūr makkaḷ nām

Celvom makiḻvai nōkkiyē

Ciṅkappūriṉ veṟṟitāṉ

Ciṟanta nam nāṭṭamē


Oṉṟiṇaivōm aṉaivarum

Ōṅkiṭum puttuṇarvuṭaṉ

Muḻaṅkuvōm oṉdṟittē

Muṉṉēṟaṭṭum ciṅkappūr

Muṉṉēṟaṭṭum ciṅkappūr


Singapore National Anthem Tamil transliteration

Come, we (fellow) Singaporeans

(Let us progress) towards happiness together

(May) our noble aspiration (bring)

A successful Singapore


Come, let us unite

With a new spirit

(Together) we all proclaim

Onward Singapore

Onward Singapore

Image

Team Explorebees

"We beleive age doesn't matter to celebrate life so we have listed for you few blogs too."

Discover similiar Blogs

Better to see something once than hear about it a thousand times.

SINGAPORE NOW THE WORLDS MOST POWERFUL PASSPORT

Things that you need to know when visiting Singapore

Discover our recent Blogs

Better to see something once than hear about it a thousand times.

SINGAPORE NOW THE WORLDS MOST POWERFUL PASSPORT

All you need to know about passport

View all blogs

Sign In